Spektakel in de Zaanstreek: Te Land, ter Zaan en in de lucht

Evenals in 2015, gebaseerd op het legendarische tv-programma te land, ter zee en in de lucht, zal in 2016 de Zaan wederom het decor zijn van dit geweldige evenement voor particulieren en bedrijven. Dit jaar vindt het evenement plaats op 2 juli op de Burcht in het centrum van Zaandam.

Het spel

1. De deelnemers zullen individueel of in teamverband (max. 2 personen) proberen, gezeten op een voertuig/constructie afgeleid van een fiets, een wedstrijdtraject van 25 meter lang en 40 tot 70 cm breed, zo snel mogelijk af te leggen.

2. Winnaar is de deelnemer of het team die volgens de officiële tijdwaarneming het wedstrijdtraject het snelst aflegt. De tijdwaarneming geschiedt door middel van een professionele tijdwaarnemingsinstallatie. Over de tijdwaarneming kan niet worden gecorrespondeerd.

3. Voertuigen die tijdens het afleggen van het traject omslaan of in het water geraken, worden van tijdregistratie uitgesloten.

4. De start van de officiële tijdwaarneming wordt aangegeven door middel van een startsein en eindigt door middel van het luiden van de bel.

5. Behalve voor de winnaar zijn er ook nog twee andere prijzen te winnen. Er wordt een prijs uitgereikt aan het team met het meest originele voertuig (de originaliteitsprijs) en aan het team met de meeste pech (de pechprijs).

6. Bij de originaliteitsprijs wordt er beoordeeld op de volgende punten:
- Creativiteit
- Actualiteit
- Complexiteit
- Materiaalgebruik


Het voertuig

7. De fietsen moeten aan de volgende specificaties voldoen:
Maximaal aantal wielen :2
Maximale dikte wielen (incl. band) : 20 cm
Maximale breedte van het voertuig : 1,50 meter
(LET DAAR BIJ OP DE VERSMALLING VAN 35CM BREDE BAAN)
Streefgewicht zonder inzittenden : 35 kg
Maximaal aantal inzittenden : 2

8. De fiets moet met menselijke kracht worden voortbewogen.

9. Het is niet toegestaan dat de deelnemer(s) tijdens het afleggen van het wedstrijdtraject met de voeten de baan aanraken, of dat het voertuig tijdens het wedstrijdtraject in contact komt met water (deelname is dan niet uitgesloten, tijdregistratie wel! De deelnemer(s) komt alleen nog in aanmerking voor de originaliteitsprijs of pechprijs)

10. Zelfgebouwde voertuigen waarin men geheel of voor een groot gedeelte ‘opgesloten’ zit, dienen voorzien te zijn van meerdere ruime ontsnappingsmogelijkheden!

11. Er mag geen gebruik worden gemaakt van milieubelastende of anderszins schadelijke stoffen.

12. Er mogen zich geen scherpe, puntige of losse voorwerpen cq onderdelen aan het voertuig bevinden.


De wedstrijdbaan

13. Het wedstrijdtraject bevindt zich ongeveer 40cm boven het water en heeft een totale lengte van ongeveer 30 meter (exclusief start- en finishplatform). Het startplatform bevindt zich op de kade, het finishplatform bevindt zich op het water. Het startplatform is ongeveer 50 centimeter hoger gelegen dan het finishplatform. De eerste 3 meter vanaf de start loopt van 2,5 meter breed naar ongeveer 70 centimeter breed, de volgende 9 meter blijft 70 cm breed. Dan volgt er een gedeelte van 12 meter dat maar ongeveer 35 cm breed is, vervolgens is het traject over een lengte van 9 meter weer 70 cm breed met tot slot het finish platform.


Algemene regels

14. De fiets van de deelnemers wordt voorafgaande aan de wedstrijd technisch gekeurd, waarbij streng gelet wordt op naleving van het reglement. Aanwijzingen van de wedstrijdleiding betreffende eventuele aanpassing van het voertuig dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

15. Het staat de wedstrijdleiding te allen tijde vrij om de deelnemers c.q. het voertuig, om haar moverende redenen, uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.

16. De deelnemers mogen op de evenementendag niet jonger zijn dan 14 jaar. Minderjarige deelnemers (jonger dan 19 jaar) dienen één van de ouders/voogd op het inschrijfformulier voor akkoord te laten ondertekenen.

17. Deelnemers die onder invloed verkeren van alcohol, drugs of andere geestverruimende stoffen worden uitgesloten van deelname.

18. De deelnemers dienen zich op de evenementendag te melden bij de deelnemersregistratie. Hier krijgt de deelnemer een wedstrijdnummer. De wedstrijd wordt uitgevoerd aan de hand van de wedstrijdnummers die oplopend worden afgegaan. Te laat komen kan leiden tot diskwalificatie.

19. De deelnemers zijn verplicht schoenen te dragen tijdens hun deelname.

20. Iedere deelnemer is verplicht een helm te dragen (wordt eventueel beschikbaar gesteld)

21. Elke fiets dient voorzien te zijn van een drijver die door middel van een lang touw (ca. 3 meter) bevestigd is aan de fiets.


Juridische zaken

22. Het is de deelnemers verplicht zich te kunnen legitimeren indien de organisatie of vrijwilligers daarom vragen. Indien de deelnemer zich niet aan deze verplichting kan voldoen behoudt het de organisatie om deelname uit te sluiten.

23. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor inschrijvende teams/deelnemers uit te sluiten van deelname. De interpretatie van het wedstrijdreglement is uitsluitend voorbehouden aan de wedstrijdleiding. Onder wedstrijdleiding wordt verstaan de organisatie.

24. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om het evenement naar een later tijdstip te verplaatsen of het evenement te annuleren.

25. De organisatie en haar vrijwilligers zijn tegenover deelnemers, hun erven of rechtverkrijgenden niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die door deelnemers in verband met deelname aan het evenement Te land, ter Zaan en in de lucht / ‘Fiets 'm erin’ direct of indirect of op welke wijze dan ook worden geleden, inclusief de daaruit eventueel voortvloeiende gevolgschade. Dit geldt ook voor mogelijke schade als gevolg van verplaatsing en/of annulering van het evenement.

**Deelnemers doen mee voor eigen rekening en risico**

26. Deelnemers zijn aansprakelijk voor de door hen dan wel als gevolg van hun deelname veroorzaakte schade (zoals maar niet beperkt tot door hun voertuig of gebruikte materialen veroorzaakte schade).

27. De organisatie kan te allen tijde het wedstrijdreglement wijzigen.

28. De deelnemers zullen ná het verlaten van de baan zelf zorgdragen voor het opruimen van hun voertuig alsmede de reststukken.

29. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaren deelnemers het wedstrijdreglement te hebben ontvangen en van de inhoud kennis genomen te hebben en daarmee onvoorwaardelijk akkoord te gaan.

VIP faciliteiten

Voor VIP faciliteiten kijk dan snel onder de tab sponsoren en download het sponsorplan!

Ook meedoen met dit fantastische event?

Dit jaar vindt het evenement plaats op 2 juli op de Burcht in het centrum van Zaandam. Schrijf je nu in!